top of page

Goede dingen-Good things

Afgelopen week hadden we de voorlopig laatste Biblejournalingsessie, even een zomerstop en straks in september starten we weer.

We hebben het gehad over door de Geest leven en over dat Hij van binnenuit in je werkt. Dit ook ter afsluiting van ons “Get your Cape on!” project van mei.

Lezingen:

“Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.” Galaten 5:25 BB
  1. “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” Galaten 5:25 NBG51

  2. “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” Johannes 14:15-17 NBG51

  3. “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.”Ezechiël‬ ‭36:25-27‬ ‭NBG51‬‬

De Bijbel vertelt ons in Galaten dat er ook vruchten zijn van de Heilige Geest, het bewijs dat God in ons eigen leven werkt. De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing. Deze eigenschappen zijn bovennatuurlijk. Onze menselijke natuur bezit deze eigenschappen van nature niet. Als we Jezus volgen, zullen ze in ons leven verschijnen.

Wij hebben de Heilige Geest ontvangen, onze “Cape” en wat je zult gaan merken en misschien al merkt is dat je gaat veranderen. Dat er iets gebeurt van binnen uit. Dat is de werking van de Heilige Geest in ons. We zullen bijvoorbeeld meer van mensen gaan houden, meer geduld met mensen hebben en op elk gebied vriendelijkheid, goedheid, zachtaardigheid en zelfbeheersing tonen. We zullen merken dat iets wat we vroeger heel gewoon vonden nu misschien niet zo prettig meer voelt. Het is als volwassen worden, groeien in ons geloof. Dit kan ook als een waarschuwing dienen, wanneer we een van deze eigenschappen missen, en ons eraan herinneren om naar Jezus terug te keren. We hebben zijn hulp nodig om de vruchten van zijn Geest in ons leven voort te brengen.

Ter afsluiting dit gedicht, ik vond ‘m in het nieuwe liedboek onder lied 204

In Uw handen, barmhartige God, bevelen wij onszelf vandaag; laat ons, van begin tot einde, bewust zijn van uw aanwezigheid; herinner ons eraan dat wij in alle goeds dat we doen, U dienen; maak ons attent en waakzaam., zodat we in alles Uw wil onderscheiden, die ook vreugdevol vervullen, tot eer en glorie van uw Naam, door Jezus Christus, onze Heer.

De art/kunst op de foto zijn van designer Rachel Jefferies via The Lilypad. Ga eens kijken bij The Lilypad want ze hebben bijzonder mooie templates om te printen!

English:

Last week I had the last Bible journaling session before summer break and we will start again in September.

We’ve talked about living by the Spirit and how He works in you from within. This also concludes our “Get your Cape on!” May project.

Readings:

“Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.” Galatians 5: 25
  1. “I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.”‭‭Ezekiel‬ ‭36:26-27‬ ‭NIV‬‬

  2. “If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever— the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you.” John‬ ‭14:15-17‬ ‭NIV‬‬

The Bible tells us in Galatians that there are also fruits of the Holy Spirit, the evidence of God working in our own lives. The fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. These attributes are supernatural. Our human nature doesn’t naturally possess these qualities. As we follow Jesus, they’ll begin to show up in our lives.

We have received the Holy Spirit, our “Cape” and what you will notice and perhaps already notice is that you are going to change. That something happens from within. That is the Holy Spirit working in us. For instance, we’ll start loving people more, have greater patience with people, and show kindness, goodness, gentleness, and self-control in every area. We will find that something that used to be very normal may not feel so comfortable now. It’s like growing up, growing in our faith. This can also serve as a warning when we are lacking in any of these attributes, reminding us to repent and return to Jesus. We need his help to produce the fruits of His Spirit in our lives.

This is a poem translated from Dutch from our book of hymns (songbook 204)

Into Thy hands, merciful God, we commit ourselves today; let us be aware of your presence from beginning to end; remind us that in every good we do, we serve You; make us attentive and watchful, so that in everything we discern Your will, which also joyfully fulfill, to the honor and glory of Your name, through Jesus Christ our Lord.

The artwork I used on the photo are from designer Rachel Jefferies via The Lilypad. I really recommend you checking out The Lilypad because they offer gorgeous templates!!

Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page