top of page

Groeien in geloof


Vrucht van de Geest

Vandaag beginnen we met het eerste deel van ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest. Als je in de Bijbel zoekt naar ‘vrucht van de Geest’ vind je één Bijbeltekst, Galaten 5:22-23. Deze Bijbelverzen zijn het uitgangspunt voor dit project.
‘Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing.’

‭‭Galaten‬ ‭5‬:‭22‬ ‭BB‬‬

Proces…

Ik hoop dat je net als ik verlangt om te groeien in de vrucht die Gods Geest geeft. Het woord ‘groeien’ laat al zien dat dit een proces is. In de natuur zit er een hele tijd tussen de mooie voorjaarsbloesem en de appels die je plukt in het najaar! Zo is er ook alle tijd om ons karakter te laten vormen door Gods Geest – gelukkig maar, want die tijd hebben we vaak hard nodig.

Hoe gaat dat in z’n werk? Ook hiervoor gaat de vergelijking met de natuur op. Een vrucht groeit door verbonden te blijven met de tak, de boom. Uit de boom komen de levenssappen. Het is een mooi beeld voor de onmisbaarheid van gebed in dit proces. Je mag bidden: ‘Heilige Geest, vorm mijn karakter, zodat ik vrucht draag en het karakter van Jezus vertoon.’
Opdracht…

Wij zijn bedoeld om God te weerspiegelen. Dat geldt ook voor zijn gevende liefde. We zijn immers naar zijn beeld gemaakt. God wil dat wij ons in liefde verbinden aan anderen. Liefde is dus een opdracht.

Die liefde spreekt niet vanzelf. Want hoe zit dat met die irritante collega, je buren met hun geluidsoverlast, je partner met zijn minder mooie eigenschappen? Moet ik die echt liefhebben? Ja, is het eenvoudige antwoord. Jezus gebruikt zelfs precies dit woord in de oproep ‘heb je vijanden lief’ (zie Mattheüs 5:44).


Vrucht…

‘Dat lukt mij niet,’ zucht je misschien met mij mee. Dat klopt. Die liefde komt ook niet uit onszelf, maar is vrucht van Gods Geest. Gelukkig wil God in ons bewerken wat we zelf niet kunnen.

‘Heer, vul mij met uw liefde. Schenk uw Geest, zodat ik mag groeien in de liefde.’

Ik maakte een printable voor dit project, hieronder vind je de link naar Google Drive voor de algemene bestanden van dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.


Alvast heel veel plezier met dit deel van het project en mail me gerust of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

growing in faith


Fruit of the spirit


Today we begin the first part of our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit. If you search the Bible for “fruit of the Spirit” you will find one scripture, Galatians 5:22-23. These Bible verses are the starting point for this project.
‘But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness,’

‭‭Galatians‬ ‭5‬:‭22‬ ‭NIV‬‬


Process…

I hope that you, like me, desire to grow in the fruit of God's Spirit. The word "growing" already shows that this is a process. In nature there is a long time between the beautiful spring blossom and the apples you pick in the autumn! Similarly, there is plenty of time to allow our character to be formed by God's Spirit - fortunately, because we often need that time.

How does that work? The comparison with nature also applies here. A fruit grows by staying connected to the branch, the tree. The juices of life come from the tree. It is a beautiful image of the necessity of prayer in this process. You may pray, “Holy Spirit, mold my character so that I may bear fruit and display the character of Jesus.”Assignment…

We are meant to mirror God. The same goes for his giving love. After all, we are made in his image. God wants us to connect with others in love. So love is a command.

That love does not come naturally. Because what about that annoying colleague, your noisy neighbor, your partner with his less attractive qualities? Do I really love it? Yes, is the simple answer. In fact, Jesus uses this very word in the admonition to “love your enemies” (see Matthew 5:44).


Fruit…

"I can't do that," you may sigh along with me. That's right. That love does not come from ourselves, but is the fruit of God's Spirit. Fortunately, God wants to work in us what we cannot do ourselves.

Lord, fill me with your love. Grant your Spirit that I may grow in love.


Below you will find the link to Google Drive for the general files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.


Have fun with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page