top of page

Leven vanuit je hart, wat is dat nou eigenlijk? Living from the heart, what does that even mean?

Bijgewerkt op: 16 mei 2023

Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik zit al een tijdje te broeden op deze post en vandaag dacht ik m’n spreekwoordelijke eitje maar eens te gaan leggen. Al een maand of twee krijg ik steeds duwtjes en hints in de richting van leven vanuit je hart; iemand zei me bijvoorbeeld in mijn hart te zoeken naar antwoorden, “volg je hart” heb ik ook een paar keer gehoord en gelezen. Ik ben op het moment aan het lezen in “Harts Rust”, een boekje van Eline Hoogenboom.


Ik ben begonnen met een art-journal over houden van mezelf – I started an Artjournal about selflove

Leven vanuit je hart, wat is dat nou eigenlijk? Ik legde de vraag voor aan een aantal lieve mensen (Christenen en niet Christenen) om me heen en de antwoorden waren bijzonder. Overigens raad ik je aan eens een goede vraag te stellen aan vrienden of familie, er kan iets heel moois uitkomen!

Een van mijn Amerikaanse vriendinnen wees me op een artikel uit de Huffpost, ik deel er hier een stukje over, ik vond het erg verhelderend:

Leven vanuit het hart voelt heel anders dan leven vanuit het hoofd. Als je vanuit je hart leeft, voel je je vredig, op je gemak en in controle over jezelf vanwege een diep innerlijk weten. Je leidt met liefde. Je leert voor jezelf te zorgen en van jezelf te houden. Je ontspant omdat je weet dat alles goed komt. Leven vanuit het hart brengt je lichaam weer in balans. Wanneer het hart de touwtjes in handen heeft, vindt je lichaam een ​​optimale gezondheid en gaat het zich gedragen als een goed geoliede machine in plaats van een kapotte auto.

We zijn zo gewend om ons hoofd de baas te laten zijn over ons leven dat wanneer we in plaats daarvan met ons hart beginnen te reageren, het voelt als een wonder, als een heel nieuw bestaan. En dat is het! Het hart is het centrum van het universum van ons lichaam en het centrum van onze gevoelens. Dit is zoals het hoort. Je hoofd is ver af, aan de rand van je lichaam. Je kunt niet balanceren als je van daaruit leeft. Je hoofd is niet gebaseerd op de realiteit van je lichaam. Laat je hart het middelpunt zijn en zie hoe je hele leven verandert.Bij een kweker planten gekocht voor de potten naast m’n voordeur – visit the garden centre with my sister for some plants

Andere antwoorden die ik kreeg op mijn vraag waren bijvoorbeeld: Leven vanuit mijn hart betekent voor mij met liefde en zorg leven, goed zijn voor de ander, leven met God en Jezus in mijn hart. Iemand combineerde leven vanuit je hart met gelukkig zijn. En over de combinatie met de vraag over geluk, over gelukkig (willen) zijn. De vraag of je gelukkig bent. En het besef dat het voor mij geen kwestie is van willen. Eerder dat ik er geen antwoord op hóef te geven. Maar als je het zou vragen dan ja, ik ben heel gelukkig, dankbaar ook. Ondanks de ($#%*§) Tinnitus en ondanks dat m’n lijf soms niet mee wil werken. En dat heeft zeker en misschien wel helemaal met m’n geloof te maken. Want dat doet dus die Heilige Geest, die Cape in mij. En het gave is dat de omstandigheden van je leven dan helemaal los staan van dat gevoel.

Het gevoel van vrede, rust. Geluk hangt dus niet af van je omstandigheden maar door je houding in die omstandigheden. Eline Hoogenboom haalt in haar boekje Filippenzen 4:6-7 aan: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ God belooft ons vrede, vrede die dwars door verdriet en lijden heen gevoeld kan worden.

Gek genoeg besefte ik eigenlijk pas toen ik het uitsprak dat ik echt die rust en vrede voel in m’n hart Iets waar ik steeds naar zocht, vind ik gewoon zomaar ineens in m’n hart. Het was er steeds al denk ik maar ik moest eerst ergens doorheen voordat ik het kon zien.

Ik raad je aan eens in je hart te koekeloeren, wat vind jij daar?

 

Hello everyone how are you doing? I’ve been brooding on this post for a while and today I thought I’d lay my proverbial egg. For a month or two I’ve been getting nudges and hints in the direction of living from your heart; For example, someone told me to search my heart for answers, “follow your heart” I also heard and read a few times. I’m currently reading “Harts Rust”, a book by Eline Hoogenboom (it is not translated in Englisch yet, sorry).

Living from your heart, what is that anyway? I put the question to some lovely people (Christians and non-Christians) around me and the answers were amazing. By the way, I advise you to ask a good question to friends or family, something very beautiful can come out of it! One of my American friends pointed me to an article from the Huffpost, I share a piece about it here, I found it very enlightening:

Living from the heart feels much different than living from the head. When you live from your heart, you feel at peace, at ease, and in control of yourself because of a deep inner knowing. You lead with love. You learn how to care for yourself and love yourself. You relax because you know that everything is going to be okay. Living from the heart coaxes your body back into balance. When the heart is in control, your body finds optimum health and starts acting like a well-oiled machine instead of a broken-down car.

We are so used to letting our heads be in charge of our lives that when we start reacting with our hearts instead, it feels like a miracle, like a whole new existence. And it is! The heart is the center of our body’s universe and the center of our feelings. This is as it should be. Your head is way off at the edge of your body. You can’t balance when you are living from there. Your head isn’t grounded in the reality of your body. Let your heart be the center and watch your whole life transform.


Other answers I got to my question were for example: Living from my heart means living with love and care, being good to others, living with God and Jesus in my heart. Someone combined living from your heart with being happy. And about the combination with the question about happiness, about being (or wanting to be) happy. The question of whether you are happy. And the realization that for me it is not a matter of wanting to be happy. But if you would ask me then yes, I am very happy, grateful too. Despite the ($#%*§) Tinnitus and despite the fact that my body sometimes doesn’t want to cooperate. And that certainly has to do with my faith. Because that’s what the Holy Spirit, that Cape in me does. And the cool thing is that the circumstances of your life are and feel completely separate from that.


The pots next to my front door and a pic from a walk in Wageningen

The feeling of peace, tranquility.

So happiness does not depend on your circumstances, but on your attitude in those circumstances. Eline Hoogenboom quotes in her bookPhilippians 4:6-7: ‘Do not be anxious about anything, but ask God what you need and thank Him in all your prayers. Then the peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.” God promises us peace, peace that can be felt through sorrow and hard times.

Strangely enough I only realized when I talked about this with a friend that I really feel peace and tranquility in my heart. I was so surprised I suddenly found something in my heart that I was always looking for but couldn’t find. It was always there I think but I had to go through something before I could see it.

I advise you to take a peek inside your heart, what do you find there?

Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page