top of page

vriendelijkheid


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest. Ondertussen hebben we nagedacht over Liefde, Blijdschap en Vrede. Nu zijn we bij Vriendelijkheid.


Zoals sommigen van jullie weten werk ik af en toe op de markt bij de slager. Ik werk dan oa samen met een jongeman, ik noem hem maar even Jeroen (niet zijn echte naam) hij werkt er al jaren en weet heel veel van het slagersvak. Elke keer verbaast hij me weer met weetjes, een tijdje geleden verbaasde hij me op een heel ander vlak.

Ik stond buiten de wagen, spullen op te ruimen en hij stond in de wagen toen er een oude dame aan kwam lopen, hij vroeg of hij haar kon helpen en vervolgens vroeg ze om 4 plakjes ontbijtspek.......

Ik voelde meteen weerstand, tsss wie vraagt er nou om maar vier plakjes ontbijtspek? Maar nee, Jeroen was heel vriendelijk (wat hij overigens eigenlijk altijd is) en sneed met veel aandacht vier plakjes ontbijtspek voor de dame. Hij maakte nog een praatje met haar tijdens het inpakken en afrekenen en mevrouw liep met een glimlach op haar gezicht weg.


Toen ik de wagen weer inliep zei ik tegen Jeroen dat ik het zo bijzonder vond dat hij zo vriendelijk bleef en dat ik vaak merk aan mezelf dat ik niet altijd even aardig ben als ik zo’n ‘kleine’ klant heb. En wat hij toen zei was een wijze les: “ja, ik probeer altijd te bedenken hoe ik zelf behandeld zou willen worden als ik zo oud ben” en ook zei hij “dat is toch heel normaal!”


Ik vond het zo’n “wat zou Jezus doen” moment, zo puur vanuit naastenliefde, vriendelijk, wat extra aandacht geven.Misschien denk jij ook dat dat normaal is en dat zou het misschien (helemaal als Christen) ook moeten zijn. Voor mij is dat het niet, ik verval vaak in ‘wat minder vriendelijk’ of kort, kribbig soms.....


Opdracht

Laten we de komende dagen eens oefenen, heel bewust reageren op anderen zoals jezelf behandeld wil worden: vriendelijk.


Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

kindness

June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit. We already thought about Love, Joy and Peace. Now it's time for Kindness.


As some of you know I occasionally work at the market at the butcher. I then work with a young man, I'll just call him John (not his real name), he has been working there for years and knows a lot about the butcher's trade. Every time he surprises me with facts, a while ago he surprised me on a completely different level.

I was outside the car, tidying up stuff and he was in the car when an old lady walked up, he asked if he could help her and then she asked for 4 slices of bacon.......

I immediately felt resistance, tsss who asks for only four slices of bacon? But no, John was very friendly (which he actually always is) and carefully cut four slices of bacon for the lady. He had a chat with her during packing and checkout and the lady walked away with a smile on her face.


When I walked back into the car I told John that I thought it was so special that he remained so kind and that I often notice that I am not always so kind when I have such a 'small' customer. And what he then said was a wise lesson: “yes, I always try to think about how I would like to be treated when I am at that age” and he also asked “isn’t it normal?”

I thought it was such a ′′what would Jesus do′′ moment, so purely out of kindness, sweet, giving some extra attention.

Maybe you think that's normal and maybe (especially as a Christian) it should be. It's not for me, I often fall into 'less kind' or short, grumpy sometimes.....


TO DO

Let's practice it in the next few days, very consciously responding to others the way you want to be treated yourself: with kindnessBelow you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page