top of page

Zelfbeheersing/self control


Op 1 juni startte ons "Groeiproject" over de Vrucht van de Geest.

We zijn alweer bij de laatste karaktereigenschap: Zelfbeheersing.


Zelfbeheersing is dat je een goed beheer voert over jezelf. Je bent geen slaaf van jezelf, maar hebt de macht, de kracht om jezelf aan te sturen. Zelfmanagement is een levenskunst.


Heel eerlijk? Ik heb niet veel zelfbeheersing, dat uit zich vooral in weinig discipline hebben en waar ik vooral moeite mee heb is ehm......tja.....snoepen..... Ik las ooit een uitspaak van Joyce Meyer:

“If you can’t have authority over a potato chip, how can you then have authority over the devil?”; Als je niet de baas bent over je eetgewoontes hoe kun je de duivel dan de baas zijn. Ik vond het wel een eye-opener. En misschien klinkt het als een futiliteit maar voor mij is het iets waar ik meerdere malen per dag tegenaan loop. Het is niet dat we niet mogen snoepen of snacken, je kunt het alleen beter met mate, zorg en aandacht voor je lichaam doen.


De bron kan zijn wat de Bijbel – misschien een beetje ouderwets – noemt: ons vlees, onze oude natuur, de zonde die in ons woont. Uit die bron komt oa en egoïsme, ongeduld, liefdeloosheid, drift en ongeremdheid. Een Christen wordt uitgedaagd om uit een andere bron te putten, namelijk uit de heilige Geest.


Zelfmanagement leren bij Jezus…

Er zijn meerdere verhalen waarin Jezus fel en boos reageert. Denk aan het verhaal van de leerlingen die ouders met hun kinderen tegenhouden, aan het vervloeken van een vijgenboom die geen vrucht draagt, of aan het wegjagen van de handelaars op het tempelplein. Is dat gebrek aan zelfbeheersing? Nee, het is heilige verontwaardiging die Hem zo laat reageren. Het is hartstochtelijke liefde waarmee Hij opkomt voor kinderen en voor het huis van zijn Vader.


Er is maar één situatie waarin Jezus de zelfcontrole lijkt te verliezen. Dat is als Hij zich biddend terugtrekt en zich voorbereid op de kruisdood. De beker van de Vader lijkt te heftig en Jezus zweet druppels bloed van heftige angst.


Waar vindt Jezus dan toch rust, richting en vrede? Zijn gebedsleven is een belangrijke sleutel. Onder grote druk zien we Jezus zich terugtrekken om in de geborgenheid van zijn Vader te zijn. Wij worden uitgenodigd dat ook te doen. Bid om de Heilige Geest. Die legt in jou de vrede die je in jezelf mist.Aan bidden wil ik later dit jaar nog wat tijd besteden binnen ons Groeiproject, net als aan Bijbellezen. Twee dingen die heel belangrijk zijn voor het groeien in geloof .

"Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden"

Galaten 5:24-25


Dit was de laatste karaktereigenschap/Vrucht van de Geest van ons Groeiproject. Ik hoop van harte dat je iets aan dit deel van het project hebt gehad! Mocht je het willen, deel dan gerust vragen of opmerkingen bij deze post of stuur mij een bericht via het contactformulier onderaan de pagina.

Het Groeiproject gaat door, ik ben alweer bezig met nadenken en ontwerpen voor het volgende onderdeel. Zeer waarschijnlijk gaat dat heten “Welkom in de Wildernis”. Ik houd jullie graag hier en via Instagram op de hoogte van wat we gaan doen en wanneer. Maar eerst gaan we rustig dit project afronden, echt de tijd nemen om het wat te laten landen en goed tot ons door te laten dringen.


En hoe is het met jouw huis? Het vouwwerk van het huis? Het zou leuk zijn als je ‘m op een plek in huis neerzet waar je ‘m veel ziet of gebruik ‘m in je Bijbel als boekenlegger.


Hieronder nogmaals de links naar de printables die ik maakte voor dit project.

Voor de start van dit project heb ik 9 kaartjes gemaakt van de vrucht van de Geest, de link naar die bestanden vind je hieronder.


NB Dit project en alles wat erbij hoort is helemaal gratis, het enige dat ik van je vraag is dat jij 'het doorgeeft' en dan bedoel ik dat je iets goeds doet voor iemand anders.

Hopelijk heb je veel plezier met dit deel van het project, mail me gerust via het formulier onderaan deze pagina of zoek me op op Instagram (@praktisch_christenen).


Groeten Renneke


PS wil je geen update meer missen? Abonneer dan even onderaan deze pagina!
 

Self control

June first we started our "Growing Project" on the Fruit of the Spirit.

We have already come to the last character trait: Self-control.


Self-control is that you have good control over yourself. You are not a slave to yourself, but have the power to direct yourself. Self-management is an art of living.

Honestly? I don't have very much self-control, which is mainly expressed in having not a lot of discipline and what I especially have trouble with is erm...... well..... snacking..... I once read a statement by Joyce Meyer: “If you can't have authority over a potato chip, how can you then have authority over the devil?” I found it an eye opener.

And maybe it sounds like a futility but for me it's something I deal with several times a day. It's not that we shouldn't snack, it's just better to do it in moderation, with care and attention to our body.


The source may be what the Bible calls—perhaps a bit old-fashioned—our flesh, our old nature, the sin that dwells within us. From that source comes egoism, impatience, lovelessness, passion and uninhibitedness. A Christian is challenged to draw from another source, namely from the Holy Spirit.


Learning self-management with Jesus…


There are several stories in which Jesus reacts fiercely and angrily. Think of the story of the disciples who stop parents with their children, of the cursing of a fig tree that bears no fruit, or of the traders being chased away from the temple square. Is that lack of self-control? No, it is holy indignation that makes Him react this way. It is passionate love with which He stands up for children and for His Father's house.


There is only one situation in which Jesus seems to lose self-control. That is when He withdraws in prayer and prepares for crucifixion. The cup of the Father seems too violent, and Jesus sweats drops of blood from intense fear.


Where then does Jesus find rest, direction and peace? His prayer life is an important key. Under great pressure we see Jesus withdraw to be in the security of his Father. We are invited to do the same. Pray for the Holy Spirit. It puts in you the peace that you lack in yourself.


Later this year I want to devote some time to prayer within our Growing Project, as well as to reading the Bible. Two things that are very important for growing in faith .

"For those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit"

Galatians 5:24-25


This was the last character trait/Fruit of the Spirit of our Growing Project. I really hope you got something out of this part of the project! If you want, feel free to share questions or comments on this post or send me a message via the contact form below.


The Growing Project continues, I'm already thinking and designing for the next part. It will most likely be called “Welcome to the Wilderness”. I'd love to keep you informed here and via Instagram of what we're going to do and when. But first we will calmly finish this project, really take the time to let it land and let it sink in.


And how is your house? The folding work of the house? It would be nice if you put it in a place in the house where you see it a lot or use it in your Bible as a bookmark.Below you will find the link to Google Drive for the general, files for this project.

I also made an additional printable with cards with al the Fruit of the Spirit and some inspirational quotes. You can download it with the link down below.


This project and everything that goes with it is completely free, all I ask of you is that you 'pay it forward' and by that I mean that you do something good for someone else.

Have fun again with this part of the project and feel free to email me or look me up on Instagram (@praktisch_christenen).


Greetings Renneke


Don't want to miss anything, subscribe down below to my blog!

This post is inspired by the devotional 'de vrucht van de Geest' from Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap via Youversion.


Comments


Abonneer voor blogupdates / sign up for blog updates

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page